Monthly Archive Julai 2021

Ni madhara gani yatampata mtu yule anayetafsiri Neno isivyopaswa!

Jibu: Kuna hatari kubwa sana ya kulihubiri Neno isivyopaswa, Ni vizuri kulielewa Neno vizuri kabla ya kulifundisha.. Leo nitakuambia ni kwanini.

Miaka ya nyuma nikiwa bado ni mchanga katika Imani, nilikuwa natamani sana kuhubiri, kwasababu tu nilikuwa naona watu wanahubiri.. Hivyo na mimi, nilikuwa na shauku ya kuhubiri, hata ikiwezekana kuielezea biblia yote,. Hivyo hiyo ikanifanya, nisiwe na muda mwingi wa kulitafakari Neno, wala kulielewa sana wala kulichimba kwa undani, badala yake nilishika tu biblia na kuhubiri kwa jinsi nilivyolielewa Neno, nikiamini kuwa kila nitakachokisema kitakuwa ni cha Roho Mtakatifu!.. kumbe sikujua nilikuwa nafanya jambo la hatari sana kwangu.

Siku moja niliota ndoto nimekaa kwenye kiti, kama sehemu ya dining hivi,  halafu chini ya miguu yangu kuna kama sufuria inatokota maji, na miguu yangu ilikuwa ndani ya hayo maji ila nilikuwa sijui kama miguu yangu ipo kwenye hayo maji ya moto tena yanayotokota kabisa, kwasababu nilikuwa sisikii maumivu yoyote. Baada ya muda kukaja kama sahani mbele yangu ambayo ilikuwa na mchemsho wa nyama, ilipokuja ile sahani nikawa naanza kuzila zile nyama, zilipopungua nikawa kama nazivuta nyingine kwa chini, zinakuja juu ya hiyo sahani kubwa iliyopo mbele yangu..

Halafu baada ya muda wakaja watu Fulani mbele yangu ambao huwa nawahubiria..nikawa nawapa na wenyewe zile nyama wale…wakawa wanakula huku wanashukuru, wote tukawa tunafurahia mlo.. wakati hilo jambo linaendelea, nikajikuta naitazama miguu yangu, kumbe zile nyama nilizokuwa nakula na kuwalisha wengine zilikuwa ni nyama kutoka kwenye miguu yangu, hivyo zilivyokuwa zinazidi kwenye ile sahani ndivyo nilivyokuwa naimaliza miguu yangu. Baada ya hapo nikashtuka kutoka usingizini!, nikiwa na hofu!

Nikiwa kitandani natafakari maana ya hiyo ndoto!, Roho Mtakatifu akazungumza na mimi, na kuniambia… Ndivyo ninavyojimaliza mwenyewe kwa kuwalisha watu wake chakula kinachotoka katika akili zangu badala ya kutoka kwake!.

Tangu siku hiyo nikaacha! Kukimbilia kuhubiri kabla ya kuhakikisha kuwa jambo hilo halitoki katika akili zangu bali linatoka kwa Bwana. Nikajifunza kama jambo sijalielewa vizuri katika maandiko nitangoja mpaka nilielewe ndipo niwafundishe wengine!.. Nisije nikawalisha watu nyama kutoka katika mwili wangu mwenyewe.. Mwisho wa siku mimi ndiye nitakayepata madhara wa kwanza kabla ya wao!..

Hivyo Bwana alinionyesha hatari hiyo na tahadhari yake, na nikamshukuru sana mpaka leo, nazidi kuwa makini..

Hivyo ndugu!.. kamwe usihubiri, wala kufundisha wengine, jambo ambalo wewe mwenyewe hulielewi vizuri… ukifanya hivyo katika roho unajimaliza mwenyewe kabla ya kuwamaliza wale unaowafundisha.. Usiwe na haraka na utumishi!, bali keti chini kwanza kumtafuta Mungu, na kujifunza mambo kwa kina!

Jambo moja lisilojulikana na wengi ni kufikiri kuwa jambo la kwanza linalompendeza Mungu ni sisi kuhubiri!.. la! Nataka nikuambie jambo la kwanza linalompendeza Mungu ni sisi kukaa kujifunza(kuwa wanafunzi wake). Ndio maana ilibidi awaweke mitume wake chini ya madarasa kwa miaka mitatu kabla ya kuwatuma..

Jambo hili linawafanya wengi wairuke hatua ya kuwa wanafunzi wa Yesu.. vile vile inawafanya waruke kanuni ya vigezo vya kuwa mwanafunzi ambavyo Bwana Yesu alivisema katika…

Luka 14:27 “Mtu ye yote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, hawezi kuwa mwanafunzi wangu”.

Wengi tunairuka hii hatua, na kutaka kuwa waalimu, kabla hatujawa wanafunzi!..kumbuka huwezi kuwa mwanafunzi kama hujajikana nafsi, wala kuuchukua msalaba wako. Siku zote kumbuka hilo! Huwezi kuwa mwalimu kwa wengine kama wewe hujapitia uanafunzi..na huwezi kuwa mwanafunzi kama hukujikana nafsi na kubeba msalaba wako kumfuata Yesu.

Bwana atubariki na kutusaidia.

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

INJILI YA MANENO LAINI ITAKUGHARIMU.

Kwa herufi gani kubwa nimewaandikia kwa mkono wangu mimi mwenyewe.

Kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu?

DAMU YA ZAKARI BIN BARAKIA.

Kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu?

Rudi nyumbani

Print this post

Barazani pa Mungu ni wapi? Kama tunavyosoma katika Yeremia 23:18?

Jibu: Tusome,

Yeremia 23:18 “Maana, ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana, hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu, na kulisikia”

Ili tuweze kuelewa vizuri,  hebu tuendelee kidogo kusoma hadi mstari wa 22

“19 Tazama, tufani ya Bwana, yaani, ghadhabu yake, imetokea; ni dhoruba ya kisulisuli; itapasuka, na kuwaangukia waovu vichwani.

 20 Hasira ya Bwana haitarudi, hata atakapokwisha kuyatimiza makusudi ya moyo wake; katika siku za mwisho mtalifahamu neno hili kabisa.

21 MIMI SIKUWATUMA MANABII HAO, lakini walikwenda mbio; sikusema nao, lakini walitabiri.

22 Lakini kama wangalisimama katika BARAZA YANGU, ndipo wangaliwasikizisha watu wangu maneno yangu, na kuwageuza waziache njia zao mbaya, na uovu wa matendo yao.”

Katika mistari hiyo, Bwana alikuwa anazungumza juu ya manabii wa uongo, ambao hawakuketi kusikia kutoka kwa Mungu bali walijitungia nabii zao na kuwapa watu…na nabii  hizo walizowapa watu hazikuwa zinawafanya watu waache dhambi zao, bali zilikuwa zinawafanya watu wazidi kustarehe katika dhambi, manabii hao wa uongo walikuwa wanawatabiria watu kuwa kuna amani na shwari na Bwana hajawakasirikia ilihali hakuna amani yoyote, na Bwana amewakunjia uso, kutokana na maasi yao.

Sasa ndio Bwana anawaambia wana wa Israeli kupitia kinywa cha Yeremia kuwa.. manabii hao wanaowatabiria uongo, hawakuketi barazani pa Mungu na kusikia Mungu anasema nini, bali wamejituma wenyewe…

Hivyo Barazani pa Mungu panapozungumziwa hapo ni “mahali ambapo Mungu anakutana na watu wake katika roho na kuwapa ujumbe”.

Mfano wa watu walioketi barazani pa Bwana, na kupokea ujumbe ni nabii Isaya..

Isaya 6:1 “ Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia nalimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi, kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu.

 2 Juu yake walisimama maserafi; kila mmoja alikuwa na mabawa sita; kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka…………….

6 Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia; naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu;

 7 akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, Tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa”.

8 Kisha nikaisikia sauti ya Bwana, akisema, Nimtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, Mimi hapa, nitume mimi.

 9 Naye akaniambia, Enenda, ukawaambie watu hawa, Fulizeni kusikia, lakini msifahamu; fulizeni kutazama, lakini msione”

Mfano mwingine ni Nabii Ezekieli, Nabii Danieli na Nabii Musa. Sehemu nyingi, Bwana amemketisha Musa barazani kwake na kumpa ujumbe kwa wana wa Israeli.

Pamoja na hayo, Mungu pia anaketi katika baraza na malaika wake mbinguni, na kuzungumza nao na kuwatuma.. na pia shetani na mapepo wake wanaweza kuhudhuria barazani mwa Mungu kuwashitaki wateule..

Nyakati 2:18 “Mikaya akasema, Sikieni basi neno la Bwana; Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkono wake wa kuume na wa kushoto.

 19 Bwana akasema, Ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli, ili akwee Ramoth-gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi; na huyu hivi.

 20 Akatoka pepo, akasimama mbele za Bwana, akasema, Mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, Jinsi gani?

21 Akasema, Nitaondoka, na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, Utamdanganya, na kudiriki pia; ondoka, ukafanye hivyo”

Hivyo katika agano la kale, barazani pa Mungu palifikiwa na wanadamu wachache tu!… yaani manabii wa Bwana!, hao ndio Bwana aliowaita barazani pake na kuwapa ujumbe kwa wana wa Israeli. Lakini katika zamani hizi za agano jipya, Wote waliompokea Roho Mtakatifu wanapakaribia barazani pa Bwana, na kuisikia sauti yake anataka nini pamoja na mashauri yake.  Hatuhitaji tena Nabii Fulani anyakuliwe mbinguni akasikie ni nini Bwana anasema juu yetu, kisha aje kutuambia… Kwasababu tayari Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, anatwaa yale yaliyo ya Kristo, katika baraza lake lililo mbinguni na kutupasha habari..

Yohana 16:13  “Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote; kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake.

14  Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari”.

Hivyo Baraza la Mungu leo ni Roho Mtakatifu!.. Tukimpata huyo basi, tutajua yote Mungu anayotaka tuyajue, hatutahitaji kunyakuliwa mbinguni tukayasikie..la!, wala hatuhitaji kumshusha Kristo chini aje atuambie! tukiwa hapa hapa duniani tutayajua na kuyasikia..kwasababu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, atatupasha habari..

Warumi 10:6  “Bali ile haki ipatikanayo kwa imani yanena hivi, Usiseme moyoni mwako, Ni nani atakayepanda kwenda mbinguni? (Yaani, ni kumleta Kristo chini), …….

8  Lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako, na katika moyo wako; yaani, ni lile neno la imani tulihubirilo”

Ndio maana kuna umuhimu mkubwa sana wa kumpokea Roho Mtakatifu, kwasababu yeye ndio baraza la Mungu. Kwake yeye tunapokea mashauri na maonyo na mafunzo. Na biblia inasema katika Warumi 8:9 kuwa wote wasio na Roho Mtakatifu hao si wake.. ikimaanisha kuwa pasipo Roho Mtakatifu haiwezekani kumwona Mungu.

Na Roho Mtakatifu anafanya kazi kamili kwa aliyemwamini Bwana Yesu, na kuoshwa dhambi zake kwa damu yake. Na aliyebatizwa katika ubatizo sahihi, wa maji mengi na kwa jina la Yesu kulingana na Matendo 2:38.

Maran atha!

Tafadhali washirikishe na wengine habari hizi njema,

Kwa maombezi/Ratiba za ibada/ Ushauri/ Maswali.
Piga namba hizi: +255693036618 au +255789001312

pia kama utapenda uyapate mafundisho haya kwa njia ya Whatsapp au email basi tutumie ujumbe kwenye namba hizo hizo.


Mada Nyinginezo:

Mahali pa juu palikuwa ni wapi kama tunavyosoma katika biblia?

Nini maana ya “heri mtu asiyekaa barazani pa wenye mizaha?”

JE! UMEPOKEA KWELI ROHO MTAKATIFU?

ESTA: Mlango wa 4

NINI TUNAJIFUNZA KWA MWANA MPOTEVU NA NDUGUYE?

Rudi nyumbani

Print this post